Bærekraft i Bortistu

Bærekraft

Bortistu er en gammel fjellgård som alltid har hatt fokus på nøktern ressursutnyttelse som gjenbruk og nøysomhet, og hvor nærhet til naturen og vertskapets gjestfrihet alltid har vært svært viktig, da som nå.

Å etterleve Norsk Økoturismes grunnprinsipper er for oss naturlig, men også viktig med tanke på reiselivsnæringens bidrag til det grønne skiftet gjennom bærekraftig drift. Vi lever både i og av naturen, og derfor er det viktig for både eiere og ansatte å ta vare på nærmiljøet og fjellområdene våre. Å servere lokal mat bidrar til å styrke produsentene og øke verdiskapningen i bygda. Og det er viktig for oss å tenke fornybarhet, også når det gjelder energi.

Vi håper Bortistu kan være en møteplass hvor det skapes minnerike opplevelser, der veien tar slutt – og alt begynner.

Norsk Økoturismes 7 prinsipper. En økoturismebedrift:

1. Er natur- og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.

2. Bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning.

3. Etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.

4. Bidrar positivt i lokalsamfunnet, benytter lokal arbeidskraft, lokale tjenester og råvarer, jobber for økt samarbeid og utviser et generelt samfunnsansvar.

5. Bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.

6. Stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.

7. Tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø.

Les mer om sertifiseringen her.